ในแวดวงอุตสาหกรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ง สำนักพิมพ์ได้อ้างถึงลิขสิทธิ์และสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นเจ้าของในบทความชิ้นนั้นเสมอมา ผู้เขียนหรือผู้แต่งผลงานวิจัยที่จะเสนอบทความตีพิมพ์ ต้องรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของสำนักพิมพ์ในฐานะเจ้าของผลงาน ว่ากรณีใดที่จะสามารถเผยแพร่ผลงานได้ แลกกับการที่ได้ลงตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการของสำนักพิมพ์เหล่านั้น

Elsevier คือ สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลกที่กำหนดเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานของผู้เขียนผลงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในตารางแสดงสิทธิของผู้เขียนผลงานวิจัยกับสำนักพิมพ์ Elsevier ดังนี้

{pdf=http://stks.or.th/th/attachments/article/3621/20130319-elsevier-author-right1.pdf|700|400}

จากตารางแสดงสิทธิของผู้เขียนผลงานวิจัยกับสำนักพิมพ์ Elsevier นี้ พบว่า หากเป็นบทความประเภทก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (Preprint) ซึ่งถือเป็นบทความฉบับร่างที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการ (Peer Review)  นั้น ส่วนใหญ่สามารถเผยแพร่ได้ในหลายกรณี หากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหรือบทความนั้นได้รับการตีพิมพ์แล้ว ส่วนใหญ่ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและความยินยอมจากสำนักพิมพ์ก่อน และที่สามารถเผยแพร่ได้ในทุกกรณีมีข้อเดียวคือ คือ การใช้ประโยชน์ในการทำงานวิจัยระหว่างผู้ร่วมงานหรือร่วมวิชาชีพเดียวกัน เข้าถึงข้อมูลนี้เพิ่มเติมได้ที่  http://www.elsevier.com/authors/author-rights-and-responsibilities
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป