ห้องสมุดจะมีการจัดทำวารสารห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสื่อสารทั้งกลุ่มภายในและภายนอก และสามารถจัดเนื้อหาได้กว้างกว่าจดหมายข่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ คือ
 

 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ห้องสมุด
 2. เพื่อแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่
 3. เพื่อเสนอข่าว กิจกรรมต่างๆ ความเคลื่อนไหวของห้องสมุดและวงการห้องสมุด
 4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานของห้องสมุด
 5. เพื่อเสนอข่าวสาร ความรู้ บทความที่น่าสนใจ งานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสนเทศศาสตร์
 6. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
 7. เพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้ห้องสมุด
 8. เพื่อเป็นสื่อกลางในการทราบปัญหาและความต้องการของผู้ใข้บริการและผู้รับบริการ
 9. เพื่อเป็นคู่มือช่วยในการค้นคว้าหาหนังสือ วารสาร เอกสารในสาขาวิชาที่ห้องสมุดให้บริการ
 10. เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจในห้องสมุด

เนื้อหาวารสารห้องสมุดจึงมีเนื้อหาหลากหลายกันตามวัตถุประสงค์ของการทำ โดยทั่วไปจะมีเนื้อหา ดังนี้ (Collison 1956: 34-37; Jolliffe 1968: 169-171: วิสิทธิ์ จินตวงศ์  2519: 273-275)

 1. การแนะนำวัสดุใหม่ในห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของวัสดุใหม่แต่ละรายการ อาจมีหน้าปก หรือมีการทำบรรณนิทัศน์
 2. บทความวิชาการ งานวิจัย ข่าวสาร ความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. บทความสารคดี
 4. ข่าวห้องสมุด ประกอบด้วย ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการของห้องสมุดและข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบุคลากรของห้องสมุด
 5. ดรรชนีวารสาร เพื่อประโยชน์ในการค้นหาบทความในวารสาร โดยให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของบทความนั้นอย่างครบถ้วน จัดเรียงตามหัวเรื่อง ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งค้นคว้าได้เต็มที่
 6. เรื่องน่ารู้จากวารสารเป็นการสรุปบทความที่น่าสนใจจากวารสารให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของวารสารอย่างครบถ้วน ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถอ่านบทสรุปได้โดยไม่ต้องอ่านจากต้นฉบับ หรือถ้าสนใจก็สามารถติดตามอ่านได้จากวารสารตามรายละเอียดจากแหล่งที่มาของบทความได้
 7. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เสนอคำถามที่ห้องสมุดได้รับจากผู้ใช้ห้องสมุดนำมาถ่ายทอดให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้เป็นแหล่งค้นหาคำตอบที่ต้องการได้ เนื่องจากจะบอกถึงคำถามและคำตอบ ซึ่งใช้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ผู้ใช้สามารถค้นหาคำตอบได้
 8. คอลัมน์คำถาม-คำตอบ หรือชี้แจงแถลงไข ซึ่งจะช่วยให้ห้องสมุดทราบถึงปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการให้แก้ไข และห้องสมุดสามารถชี้แจงหรืออธิบายปัญหาหรือข้อข้องใจต่างๆ ของผู้ใช้ได้ เป็นโอกาสที่ห้องสมุดสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ห้องสมุดได้โดยตรง
 9. สถิติต่างๆ ของห้องสมุด เช่น จำนวนวัสดุที่จัดซื้อ หรือวัสดุที่ได้รับบริจาค จำนวนหนังสือที่ให้บริการยืม จำนวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ปัจจุบัน ห้องสมุดอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการปรับเอาเนื้อหาบางข้อข้างต้นมาเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดแทน

ตัวอย่าง รายชื่อวารสารที่สำนักหอสมุด หรือห้องสมุด สังกัดสถาบันอุดมศึกษา จัดทำและเผยแพร่ บางรายชื่อหยุดดำเนินการแล้ว

 • วารสารโดมทัศน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • วารสารสารนิเทศ  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 • วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 • วารสารสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อินฟอร์เมชั่น  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บรรณสาร สพบ.  สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บรรณสาร มศก.ท.  หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รังสิตสารสนเทศ  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วารสารบรรณศาสตร์  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วารสารบรรณารักษศาสตร์  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รายการอ้างอิง

วิสิทธิ์ จินตวงศ์. "การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด." วารสารห้องสมุด 20 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2519): 261-282.

Collison, Robert L. Library Assistance to Readers. 2nd. ed. London : Crosby Lockwood & Son, 1956.

Joffiffe, Harold. "Publication and Other Printed Matter." In Public Library Extension Activities, pp. 152-179. 2nd. ed. London : Library Assoication, 1968.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป