คลังเอกสารงานวิจัย สวทช. พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในกลุ่ม CMS โดย สวทช. เลือกใช้ Drupal ซึ่งหนึ่งในความสามารถที่น่าสนใจ คือ ฟังก์ชัน Global change อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการทำ Data cleansing

คลังเอกสารงานวิจัย สวทช. เข้าถึงได้ที่ https://www.nstda.or.th/thairesearch/

Authority control ของคลังเอกสารงานวิจัย สวทช. แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. Author's name authority control (ผู้เขียน)
  2. Keyword authority control (คำค้น)

ประเด็น เรื่อง การใช้งานและความสามารถของโปรแกรมในการจัดการ Author's name authority control และ Keyword authority control จากการศึกษา พบว่า
ทั้งรายการผู้เขียนและคำค้นสามารถทำการแก้ไขในลักษณะ global change ได้ ดังตัวอย่างที่ 1 และ 2

ตัวอย่างที่ 1 แสดง การใช้งาน author merg

ตัวอย่าง ผู้เขียนในระบบมีทั้งชื่อ Andrew P Brown, T Brown และ A Brownกรณีต้องการแก้ไข A Brown ให้เป็น Andrew P Brown ให้เลือกชื่อที่ถูกต้องเป็นชื่อหลัก ในกรณีนี้ คือ Andrew P Brown เป็นชื่อที่ถูกต้อง แล้วคลิก edit
หลังจากนั้น เลือกชื่อที่ต้องการ merge กับชื่อที่ถูกต้อง แล้วคลิก save ระบบจะทำการ merge ชื่อเข้ากับชื่อหลัก
ตัวอย่างที่ 2 แสดง การใช้งาน Keyword merg

ตัวอย่าง คำค้นในระบบ ที่มีความซ้ำซ้อนและไม่ถูกต้อง เช่น Softwa ต้องเปลี่ยนเป็น Softwareสามารถแก้ไขโดยเลือก Software ซึ่งเป็นคำค้นที่ถูกต้องเป็นคำหลัก แล้วคลิก edit หลังจากนั้นเลือกคำที่ต้องการเปลี่ยน ในที่นี้ คือ Softwa แล้ว คลิก save ระบบจะทำการ merge คำเข้ากับคำหลัก
 

ข้อสังเกต

การทำ global change ทั้งจากผู้เขียนและคำค้นนั้น ระบบจะทำการค้นหาคำที่เหมือนกันขึ้นมาให้ผู้ใช้งานได้เลือก merge แต่ในกรณีผู้เขียน ระบบจะตรวจสอบที่ last name หรือ ชื่อสกุลเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ต้องการแก้ไขชื่อผู้เขียน Boonlert Aroonpibul ให้เป็นชื่อผู้เขียนที่ถูกต้อง คือ Boonlert Aroonpiboon โดยการใช้คำสั่ง merge นั้นไม่สามารถทำได้ ต้องทำแบบ manual

ระบบไม่ขึ้นเมนู merge ให้เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของระบบ คือ ระบบจะตรวจสอบที่ Last Name หรือ ชื่อสกุลเท่านั้น

ข้อสรุป

ฟังก์ชัน global change ของระบบได้ออกแบบมาให้ตรวจสอบความเหมือนของคำ ทั้งคำค้นและชื่อผู้เขียน
กรณีที่บางรายชื่อในส่วนของผู้เขียนไม่ปรากฏเมนู merge เมื่อต้องการแก้ไขนั้น เป็นข้อจำกัดและความสามารถของระบบ Drupal

ในส่วนฟังก์ชันอื่นๆ นั้น สามารถใช้ความสามารถของ Author Link กรณีชื่อผู้เขียนคนเดียวกัน แต่เขียนต่างกัน เช่น Boonlert Aroonpibul กับ Boonlert Aroonpiboon เราสามารถ กำหนดให้ Boonlert Aroonpibul แสดงผลร่วมกับ Boonlert Aroonpiboon ได้ ดังนี้

  1. คลิก edit ที่ Boonlert Aroonpibul
  2. คลิก Author Link และเลือกรายชื่อผู้เขียนที่ต้องการให้แสดงผลร่วมกัน
  3. คลิก saveการแสดงผลเมื่อ คลิกที่ชื่อ Boonlert Aroonpibul ระบบจะแสดงรายการของ Boonlert Aroonpiboon ร่วมด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป