จากผลการสำรวจรูปแบบการจัดเก็บ (Package Formats) แฟ้มเอกสารดิจิทัล ของ Eld Zierau [1] ปรากฏว่า WARC เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยในการสำรวจนั้น ได้ยกความต้องการ 10 ข้อที่รูปแบบการจัดเก็บควรจะมี  ดังนี้

  1. Platfrom independent
  2. Flexible packaging
  3. Supports update packages
  4. Standardised
  5. Open
  6. Easily understandable
  7. Widely used in bit repositories
  8. Tools available
  9. Include files unchanged
  10. Identifiers for files

ผลการสำรวจชี้ให้เห็นความแตกต่าง จุดเด่น และ จุดด้อยในแต่ละด้านของแต่ละรูปแบบการจัดเก็บ ดังรูป

alt

จากตารางการสำรวจ เห็นได้ว่า WARC เป็นรูปแบบที่สามารถสนับสนุนได้ทุกความต้องการ แม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่ไม่มีการใช้อย่างกว้างขวาง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นๆ WARC เด่นที่สุดในบรรดารูปแบบการจัดเก็บเพื่อการสงวนรักษา
 

รายการอ้างอิง:

[1] Zierau, Eld. "Package Formats for Preserved Digital Material". p. 54-61 in iPRES 2012 : Proceedings of the 9th International Conference on Perservation of Digital Objects. Canada : University of Toronto, 2012
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป