สืบเนื่องจากการลงชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสังกัดของผู้เขียนบทความ หรือผลงานต่างๆ มีความหลากหลาย ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การประมวลผลจำนวนบทความหรือผลงานวิชาการต่างๆ มีความไม่ถูกต้องหรือไม่สมจริงของข้อมูล [1] ดังนั้น การมีข้อกำหนดของหน่วยงานหรือการที่หน่วยงานออกแนวทางปฏิบัติในการเขียนชื่อหน่วยงานหรือชื่อสังกัดของผู้รับผิดชอบผลงานนั้น ย่อมเป็นขั้นตอนแรกในการทำให้ข้อมูลชื่อหน่วยงานหรือชื่อสังกัดมีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันของหน่วยงานนั้นๆ และตลอดจนทำให้การประมวลผลสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดข้อมูลหรือกรองข้อมูลอีกก่อนจะได้รับคำตอบสุดท้ายที่ต้องการ และดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ให้ความสนใจ

ผู้เขียนได้ทดลองสืบค้นแนวปฏิบัติดังกล่าว จากหน่วยงานในประเทศไทย แต่ยังไม่พบ ขอใช้คำว่า ยังไม่พบ เพราะอาจจะมีหน่วยงานในประเทศไทย มีการวางแนวทางดังกล่าวอยู่แล้ว ที่พบเห็นเด่นชัด ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่าใดนัก แต่เป็นเหมือนการตั้งกฎเกณฑ์ให้เขียนชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานให้ถูกต้อง เพื่อเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาการให้รางวัลผลงาน เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศเพื่อให้เจ้าของบทความ สะกดชื่อมหาวิทยาลัยชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง [2] โดยมีการอ้างถึงการเขียนชื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาษาอังกฤษ ในฐานข้อมูล ISI ที่มีการเขียนอย่างหลากหลายถึง 23 รูปแบบ

ขอยกตัวอย่างเกณฑ์การเขียน Attribution of Publication Affiliation ของ  University of Queensland และการกำหนด Authorship, Attribution and Publication Affiliation ของ University of Western Sydney

น่าจะพอสามารถประยุกต์เป็นแนวทางในการเขียนแนวปฏิบัติได้ เช่น การระบุว่า ห้ามใช้ตัวย่อ ในการเขียนชื่อหน่วยงานหรือชื่อสังกัด เพราะถ้าเขียน University of Queensland เป็น UQ อาจจะทำให้เข้าใจ/ตีความ/ประมวลผล เป็น University of Quebec ในทำนองเดียวกันห้ามเขียน University of Western Syndey เป็นตัวย่อเป็น UWS เพราะอาจจะทำให้การประมวลผลเป็นหน่วยงานหรือสังกัดอื่นๆ เช่น UWA, UTS, Sydney, University of Wisconsin มากกว่าจะเป็น University of Western Sydney นอกจากนี้ยังเป็นข้ออื่นๆ ในการเขียนลำดับของชื่อหน่วยงานรองลงไป ว่าควรจะมีแนวทางอย่างไร ลองศึกษาดูนะคะ
 

รายการอ้างอิง:

[1] Jinnuson Svasti and Ruchareka Asavisanu. Don't Forget the Name of Your University Institution and Remember How It Is Spelled: Another Look at ISI Databases. ScienceAsia 32 (2006) : 207-213.
[2] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของ มอ. http://www.psu.ac.th/node/978 สืบค้นเมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2555.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป