ในการแก้ไขหรือปรับปรุงคำค้นในโปรแกรม Drupal ที่นำมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์หรือเอกสารดิจิทัลต่างๆ นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 แก้ไขทีละรายการ โดยสืบค้นคำค้นที่ต้องการแก้ไข และเข้าไปที่ระเบียนของคำค้นนั้น แก้ไขตามที่ต้องการแล้ว save


alt

จากตัวอย่าง ต้องการแก้ไข stainless steels ซึี่้งมีจำนวน 8 คำ ถ้าใช้วิธีการวิธีที่ 1 จะต้องแก้ไขทีละรายการจนครบ 8 รายการ

 

วิธีที่ 2 แก้ไขด้วย Global change สามารถทำได้โดย

2.1 เข้าที่รายการคำค้นทั้งหมด แล้วเลือกคำที่ต้องการแก้ไข

2.2 แก้ไขคำตามที่ต้องการ แล้ว save  จากตัวอย่าง ต้องการแก้ไขคำว่า Stainless steels ซึ่งมีอยู่ 8 ระเบียน ให้เป็น Stainless steel (ไม่มี s)

alt

 

 


2.3 รายการที่แก้ไขจะถูกปรับแก้ไขให้อย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในกี่ระเบียนก็ตาม

alt

จากตัวอย่างนี้ เช่นกัน ถ้าจะ merge คำว่า Stainless steels ที่ตัด s ออกแล้ว รวมกันเข้ากับคำว่า stainless steel ซึี่งมีอยู่แล้ว 40 คำ ก็สามารถ merge ได้อีก ดังนั้น ในฐานข้อมูลนี้ จะมีคำว่า stainless steel เป็นคำค้นจำนวน 48 ระเบียน
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป