การจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มีขั้นตอน ดังนี้
 

  1. ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ยื่นขอจดแจ้งการพิมพ์ที่หอสมุดแห่งชาติ ส่วนจังหวัดนอกจากนี้ ยื่่นขอจดแจ้งที่สำนักศิลปากรที่ 1-15 ที่มีเขตอำนาจในจังหวัดนั้น
  2. ผู้ยื่นคำขอจดแจ้งการพิมพ์จะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ซึ่งต้องระบุชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ ชื่อหนังสือพิมพ์ วัตถุประสงค์และระยะเวลาการออก ภาษา ชื่อและที่ตั้งของโรงพิมพ์
  3. ยื่นแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารต่างๆ ที่กำหนด เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ และเจ้้าของกิจการหนังสือพิมพ์ เอกสารสำคัญของสำนักพิมพ์ ฯลฯ สิ่งสำคัญคือ ตัวอย่างหนังสือ พร้อมลายมือชื่อรับรอง
  4. เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน เช้น ชื่อหนังสือไม่ซ้ำกับหนังสือพิมพ์ที่เคยจดแจ้งไว้ก่อนหน้า คุณสมบัติของบรรณาธิการ และเจ้าของกิจการเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ฯลฯ ผู้ยื่นจดแจ้งต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดแจ้งตามอัตราที่กำหนด
  5. ผู้ยื่นจดแจ้งจะได้รับหนังสือสคัญแสดงการจดแจ้งเป็นหลักฐาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการ หรือยกเลิกการพิมพ์ ต้องแจ้งภายในสามสิบวัน

ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 กำหนดว่า สำนักพิมพ์หรือผู้พิมพ์ สิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่บันทึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ ให้หอสมุดแห่งชาติภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ เพื่อนำไปให้บริการค้นคว้าในหอสมุดแห่งชาติ 1 ฉบับ และอีกฉบับเก็บเข้าสู่คลังสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อเ็ป็นหลักฐานการพิมพ์ของชาติ รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลกรณีเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์


รายการอ้างอิง:

กระทรวงวัฒนธรรม. "เรื่องน่ารู้ของกระทรวงวัฒนธรรม" หน้า 162 ใน ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดน่าน. กรุเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2555.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป