ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีคุณภาพข้อมูลที่ดีนั้น สิ่งที่มักจะต้องพบในฐานข้อมูล ก็คือ ความไม่สอดคล้องของข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น การพิมพ์ผิด การใส่ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เป็นต้น จำต้องมีการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อให้มีคุณภาพข้อมูลที่ดี ฐานข้อมูลที่ใช้โปรแกรมที่มีตัวช่วยทำความสะอาดข้อมูล ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพข้อมูลคงจะมีคุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขทีละระเบียน ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่วนใหญ่จะมีช่องทางในปรับสภาพข้อมูลให้ตรงกัน เช่น จากข้อมูลชุดเดียวกันจำนวนมากที่ผิดหรือต้องการปรับคำจากคำเดิมและต้องการแก้ไขให้ถูกต้องหรือเป็นชุดคำใหม่ จะมีคำสั่ง Global change ช่วยในการแทนที่คำที่ต้องการให้แก้ไขได้เลยทันที ระบบจะปรับเปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

โปรแกรม Drupal มีทางเลือกนี้เช่นเดียวกัน ทำให้สะดวกสำหรับการทำความสะอาดข้อมูลมากขึ้นทีเดียว เช่น ถ้าต้องการแก้ไขคำผิดของคำค้น หรือปรับคำค้นที่ต้องการให้ไปใช้คำค้นอีกคำหนึ่งแทน สามารถทำได้โดยการ merge คำที่ไม่ต้องการให้ไปรวมกับคำที่ต้องการใช้แทนที่ได้ทันที ดังตัวอย่าง คำว่า ในฐานข้อมูลมีการลงคำว่า action plan ต่างกัน เป็น actionplan และ action plan

 

alt


ถ้าต้องการแก้ไข actionplan ให้เป็น action plan สามารถทำได้ไปที่คำที่ถูกต้อง (ในที่นี้ค้อ action plan) แล้วคลิก edit จะปรากฏรายการคำขึ้นมาให้ เพื่อให้เลือก คำที่ต้องการ merge กับคำที่เลือก edit  ดังภาพ

alt

 

จากตัวอย่าง เลือก actionplan เป็นคำที่ต้องการ merge

alt

แล้ว save จะเห็นว่า action plan จะเกิดเป็นคำค้น จำนวน 2 คำ (จากการรวมคำระหว่าง actionplan และ action plan)

alt

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป