บทความนี้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จาก รศ. ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน ซึ่งกล่าวถึง แนวทางของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The US National Science Foundation : NSF) ที่ได้มีข้อเสนอกำหนดให้ผู้ขอทุนวิจัยต้องเสนอแผนการจัดการข้อมูล (Data Management Plan  : DMP) ซึ่งถือว่าแผนการจัดการจัดข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอทุนวิจัย
 

{pdf=http://www.stks.or.th/th/attachments/article/3092/20121206-Data-Management-Plan.pdf|800|900}


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป