เครื่องหมายจุดไข่ปลา หรือ Ellipsis / Ellipses Points เป็นเครื่องหมายวรรคตอนประเภทหนึ่งที่ใช้ละข้อความบางส่วนที่ยกมาอ้างอิง หรือแสดง เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อความที่ไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญ รวมทั้งอาจจะใช้เพื่อแสดงการพูดไม่จบความหรือพูดตะกุกตะกัก1

เครื่องหมายจุดไข่ปลา จะมีลักษณะการพิมพ์ด้วย จุดสามจุดเรียงต่อกัน ดังนี้

จุดไข่ปลา

อย่างไรก็ตามในการพิมพ์ด้วย Word Processor หากพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์ full stop สามครั้งต่อเนื่อง โปรแกรม Word Processor อย่าง MS Office และ OpenOffice.org / LibreOffice จะแปลง "จุดสามจุด" เป็นอักขระพิเศษรหัสเดียวอัตโนมัติ

จุดไข่ปลา

จากภาพข้างต้น จุดไข่ปลาของบรรทัด เกิดจากการพิมพ์ "จุดสามจุด" เรียงกัน (โดยไม่เว้นวรรค) และเมื่อเคาะช่องว่างหลังจุดสุดท้ายหรือกดปุ่ม Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ โปรแกรม Word Processor จะแทนที่ "จุดสามจุด" เป็น "สัญลักษณ์พิเศษ 1 อักขระ" ให้อัตโนมัติ สังเกตได้ว่าเมื่อมีการเลือก (Highlight) จะปรากฏแถบสีคลุมทั้งสามจุด

ในขณะที่ "จุดไข่ปลา" แถวที่สอง ใช้หลักการพิมพ์แบบเดียวกัน แต่ใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกการแทนที่ด้วย "สัญลักษณ์พิเศษ" จึงเป็นการแสดงผลด้วย "จุดสามจุด" ดังเดิม ซึ่งสามารถเลือกทีละจุดได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้เครื่องหมายวรรคตอน มีพัฒนาการตามเครื่องมือที่ใช้งาน การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ผู้พิมพ์ยังคงต้องกดแป้นจุดสามครั้ง ซึ่งจะถือว่ามี 3 อักขระ แต่ในการพิมพ์ด้วย Word Processor ที่มีระบบการตัดคำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการตัดคำผิดพลาด คือ ตัดจุดใดจุดหนึ่งแยกออกจากกัน ระบบจึงแปลง "จุดสามจุด" เป็นลักษณะพิเศษเพียง 1 อักขระ  โดยการแทนที่ของ Word Processor นี้จะปรากฏในคำสั่ง AutoCorrect ดังนี้

จุดไข่ปลาแบบสัญลักษณ์พิเศษ

-------

แหล่งข้อมูล

1 สมศีล ณานวังศะ. เครื่องหมายวรรคตอน: วิธีใช้และวิธีพิมพ์.  หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย. 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป