Slideshare.net เป็นบริการออนไลน์ที่ชอบมาก เนื่องจากมีจุดเด่นหลายอย่าง หนึ่งในจุดเด่นที่ชอบเป็นพิเศษคือ ระบบรายงานสถิติการเรียกดูสไลด์ โดยสไลด์ทุกชิ้นที่นำเข้าสู่ Slideshare จะมีการติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมที่น่าสนใจ ดังนี้

สถิติจาก Slideshare

จากภาพข้างต้น จะพบว่าสไลด์นี้มีจำนวนการเรียกดู 768 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการเรียกดูตรงจากเว็บ Slideshare 299 ครั้ง และเป็นการเรี่ยกดูจากเว็บอื่ืนๆ ที่นำ Code ของ Slideshare ไปใช้งานแบบฝังถึง 469 ครั้ง จุดเด่นก็ตรงนี้แหล่ะครับ เพราะระบบยังแจ้งด้วยว่า 469 ครั้งเป็นการเรี่ยกดูผ่านเว็บใดบ้าง ตรงปรากฏในคอลัมน์กลาง 

ดังนั้นระบบสถิติการเรียกดูเว็บลักษณะนี้ จึงเป็นสถิติที่มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายและแสดงภาพความนิยมของเนื้อหาได้เด่นชัดกว่าสถิติแบบเดิมๆ ท่านใดที่ยังไม่เคยใช้งาน Slideshare หรือใช้อยู่แต่ยังไม่ทราบความสามารถนี้ ลองหันมาศึกษาและประเมินความนิยมของผู้ใช้กันอีกรอบอีกไหมครับ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป