นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวของวงการวิจัยในประเทศไทย ที่มีการเชื่อมฐานข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการจากหน่วยงานในทุน และหน่วยงานที่ทำงานด้านนโนบายของประเทศไทย ทำให้สามารถบริการสืบค้นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการได้สะดวก ภายใต้ชื่อโครงการระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย อันเกิดจากการทำงานร่วมกันของคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ อันประกอบด้วย วช. สกว. สวรส. สวก. สวทน. และ สวทช. หรือเรียกสั้นๆ ว่า 5 ส 1 ว 

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญ 5 ระบบ ดังนี้

TNRR

โดยปัจจุบันระบบที่เปิดให้บริการ คือ บริการสืบค้นผลงานวิจัย ผลงานวิชาที่เสร็จแล้วและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ สามารถเข้าถึงได้ทาง URL http://www.tnrr.in.th

http://www.tnrr.in.th

 

ทั้งนี้ระบบรองรับการสืบค้น และแสดงประวัติผลงานของนักวิจัยรายบุคคล 

สถิติผลงาน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป