การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ ศูนย์บริการสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ในบทความนี้ ได้รวบรวมตัวอย่างรายการความเสี่ยงของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทางสำรวจหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในห้องสมุดของตนเอง และเพื่อจะได้บริหารจัดการในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

{pdf=http://stks.or.th/th/attachments/article/3032/20121118-Risk-Rating.pdf|800|900}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป