ห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีทรัพย์สินในรูปของทรัพยากรสารสนเทศ จำเป็นต้องตระหนักถึงเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของห้องสมุด เหตุการณ์ดังกล่าว หมายรวมถึง เหตุการณ์อันเกิดอย่างไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคน น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุทราย เป็นต้น หรือจากกระทำของมนุษย์ เช่น การจลาจล การก่อการร้าย ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล ท่อน้ำแตกเป็นต้น ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจบลงภายในเวลาไม่นานนัก แต่ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่ห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ ควรหาทางรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น

{pdf=http://stks.or.th/th/attachments/article/3022/20121104-BCP.pdf|800|900}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป