ในที่สุด Facebook ก็ปรับปรุงความสามารถให้ทำงานกับ Image Metadata อย่าง IPTC แล้ว โดยเน้น Element ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศความเป็นเจ้าของผลงาน ได้แก่ Title/Caption และ Copyright โดยภาพที่กำหนดข้อมูลให้กับ Element ข้างต้น ดังตัวอย่าง ภาพที่ระบุ Title/Caption ด้วย XnView

IPTC

ตลอดทั้งการระบุค่า Copyright ดังนี้

IPTC

เมื่อ Upload ภาพดังกล่าวเข้าสู่คลังภาพของ Facebook ระบบการทำงานของคลังภาพ Facebook จะดึงค่าที่ระบุมาใช้และป้อนใน Desciption ภาพทันที ดังนี้

Facebook : IPTC

และเมื่อแสดงภาพโดยผู้ใช้ จะปรากฏผล ดังนี้

Facebook : IPTC Metadata

ดังนั้นการนำเสนอภาพใดๆ ผู้สร้างสรรค์ หรือเจ้าของภาพ ควรกำหนดข้อมูลที่เหมาะสมฝังไปกับภาพเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของด้วยทุกครั้ง ในเมื่อระบบต่างๆ ก็เตรียมพร้อมในประเด็นนี้ให้แล้ว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป