การอ้างถึงข้อมูลวิจัย (Research Data Citation) มีความสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้นได้ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลนี้ทำได้โดยใช้มาตรฐานการอ้างถึง โดยเฉพาะถ้าเป็นเอกสารดิจิทัลที่ต้องการใช้งานในระยะยาวควรมีการอ้างถึงโดยระบุตัวบ่งชี้ถาวรที่เรียกว่ามาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลหรือรหัสดีโอไอ ( Digital Object Identifier : DOI )

การอ้างถึงข้อมูล(data citation) หมายถึง การใช้รายการบรรณานุกรมเพื่อระบุที่มาของข้อมูลต้นฉบับที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือนักวิจัยสามารถนำข้อมูลวิจัย(research data)มาใช้ประโยชน์ โดยทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นและสะดวกตามมาตรฐานสากล  องค์ประกอบของข้อมูลการอ้างถึงที่ใช้เพื่อการอ้างถึง ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์  ครั้งที่พิมพ์  ข้อมูลการเข้าถึงเช่น URL, ตัวบ่งชี้อื่นๆ

{pdf=http://stks.or.th/th/attachments/article/2946/20121102-Ref-DOI.pdf|800|900}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป