ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ TNRR เป็นความพยายามของหน่วยงานให้ทุนวิจัยและหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาระบบเข้าถึงผลงานวิจัย ผลงานอันเกิดจากงานวิจัยทุกรูปแบบให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในระยะแรก การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นฉบับกำหนด และเห็นควร โดยอยู่บนพื้นฐานของ

  1. การเชื่อมโยงข้อมูลอยู่บนพื้นฐานที่จะไม่มีการรวมศูนย์ ไม่มีการรบกวนการดำเนินงานด้านฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ามาร่วมเชื่อมโยง
  2. แต่ละหน่วยงาน ยังคงรับผิดชอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของตนเอง และดูแลจัดทำให้ทันสมัยตามระบบของแต่ละหน่วยงาน แต่ขอให้คำนึงถึงมาตรฐานสากลของการจัดเก็บข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  3. การเชื่อมโยงใช้วิธีการทำงานระบบเปิด โดยเสนอให้ทุกฐานข้อมูลสามารถรองรับมาตรฐาน OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)
  4. การเชื่อมโยงในระยะแรก จะเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดเผยได้ (ยกเว้นกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และการยื่นจอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา)

ทั้งนี้ข้อมูลที่เชื่อมแล้ว สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ http://www.tnrr.in.th และหน่วยงานที่สนใจเชื่อมข้อมูลกับระบบ TNRR สามารถดำเนินการ ดังนี้

  1. พัฒนาระบบเดิมของหน่วยงานท่านให้รองรับมาตรฐานการเชื่อมข้อมูล OAI-PMH โดยปัจจุบันระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็น PHP-based สามารถใช้ชุดโปรแกรมของ OAI-PMH2 พัฒนาต่อยอดได้ ดังเช่นระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ STKS ได้ดำเนินการไปแล้ว
  2. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยขึ้นมาใหม่ โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สนับสนุน OAI-PMH เช่น DSpace, Drupal + Biblio Module + OAI Module หรือ OJS
  3. การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน OAI-PMH เช่น Primo
  4. การใช้บริการ IR Data Center ที่ทาง วช. พัฒนาเพื่อให้บริการกับหน่วยงานเครือข่าย โดย IR Data Center จะเป็นเสมือนระบบถังกลางที่พัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน ที่ยังไม่พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ที่สน้บสนุน OAI-PMH แต่ต้องการเชื่อมข้อมูลกับระบบ TNRR สามารถเชื่อมได้สะดวก เพียงสมัครสมาชิก แล้วเตรียมแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ CSV ก็สามารถนำเข้าข้อมูลเพื่อรอรับการเชื่อมข้อมูลได้ทันที

หน่วยงานที่สนใจระบบ IR Data Center สามารถติดต่อคุณดารารัตน์ สภาวิจัย (วช.) ได้ครับที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป