ปัญหาหนึ่งของการอ่านเอกสารหรือบทความภาษาอังกฤษของคนไทย ก็คือ ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบความหมายของคำในเอกสารหรือบทความดังกล่าว ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบพจนานุกรมทั้งแบบตัวเล่ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบออนไลน์มาหลายค่าย อย่างไรก็ดี การใช้งานก็ยังมีปัญหาเพราะต้องเสียเวลาเปิดค้นหาคำศัพท์ ทำให้การอ่านสะดุด ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลนีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้พัฒนาเครื่องมือแปลคำศัพท์ที่ใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ Highlight คำที่ต้องการ ก็จะปรากฏหน้าต่างแสดงคำศัพท์ดังภาพ

NECTEC-Fox

 

โดยคำศัพท์ที่ปรากฏ เป็นคำศัพท์จากเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่

ทั้งนี้การใช้งานระบบแปลคำศัพท์ออนไลน์ นี้ทำได้ง่ายๆ โดยติดตั้ง Add-in ของ Firefox Browser ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก http://language-semantic.org/nectec-fox/ เมื่อติดตั้ง Add-in ดังกล่าวเรียบร้อยบน Firefox Browser แล้ว ต่อไปเมื่อเข้าเว็บไซต์ใดๆ และต้องการแปลคำศัพท์ก็ทำได้โดย Highlight คำดังกล่าว โปรแกรมจะแสดงความหมายให้ทันที ทั้งนี้ความหมายที่ปรากฏ หากมีมากกว่า 1 แหล่งก็จะแสดงครบทุกแหล่ง ดังภาพข้างต้น 

กรณีที่ Highlight คำใด แล้วไม่มีหน้าต่างแสดงคำศัพท์ แสดงว่ายังไม่มีความหมายของคำดังกล่าวในระบบ 

ระบบนี้คงช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น เห็นด้วยกันไหมครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป