เครือข่ายดาต้าเวิร์ส (Dataverse Network) หรือเรียกว่าโครงการเครือข่ายดาต้าเวิร์ส (The Dataverse Network Project) เป็นเทคโนโลยีระบบเปิด (Open Source Application) ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) สหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมเว็บแอฟพลิเคชัน ระบบเครือข่าย มาตรฐานการอ้างอิงข้อมูล(data citation standards) และวิธีการทางสถิติที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานสากล  มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะมากขึ้น และตรวจสอบข้อมูลได้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย  ข้อมูลจะเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง จุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการละเมิดลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านสถาบันการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์(The Insititute for Qualtitative for Social Science : IQSS) ซึ่งมุ่งให้เกิดประโยชน์ทั้งชุมชนวิจัยและวิทยาศาสตร์ รวมถึงกรณีเมื่อเกิดความขัดแย้งในมุมมองของนักวิจัย ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลทำได้อย่างสะดวก ประหยัด รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงทำให้โอกาสที่องค์กรจะได้รับความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น 

{pdf=http://stks.or.th/th/attachments/article/2845/20121005-dataverse-KS.pdf|800|900}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป