เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ (Grey Literature)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Grey literature คือ เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ในวงจำกัด หรือเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ จัดได้ว่าเป็นเอกสารที่ค่อนข้างหาได้ยาก เช่น รายงานการประชุมและสัมมนา รายงานการศึกษา การสำรวจและวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทความจากวารสารและหนังสือพิมพ์ จุลสาร ปาฐกถา แผนพัฒนา และข้อมูลสถิติต่าง ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการควบคุมคุณภาพ  โดยมีการพิจารณาก่อนที่จะนำไปตีพิมพ์ และไม่นำไปตีพิมพ์แพร่หลาย หรือเป็นสารสนเทศข้อมูลที่จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐหรือกลุ่มวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ในลักษณะที่เป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ โดยไม่ได้ผลิตในเชิงเพื่อธุรกิจ เอกสารเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นเอกสารที่ค่อนข้างหาได้ยากหรือไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป

ในการระบุและการจัดหาเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่  สร้างความยากลำบากให้แก่บรรณารักษ์และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลอื่น ๆ ด้วยสาเหตุหลายประการ ได้แก่ โดยทั่วไปเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่นี้  มักจะไม่มีการควบคุมทางบรรณานุกรม หมายความว่า ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของสิ่งพิมพ์ เช่น ผู้เขียน วันที่พิมพ์หรือหน่วยงานที่จัดพิมพ์อาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจน นอกจากนั้นการออกแบบที่ไม่เป็นมืออาชีพและจำนวนพิมพ์ที่มี จำนวนจำกัดของเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ ทำให้การจัดเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย เมื่อเทียบกับวารสารและหนังสืออื่น ๆ แต่ปัญหาการเข้าถึงเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ได้ยากนี้เริ่มลดลงตั้งแต่ ปี 2443 เมื่อรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรธุรกิจและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์รายงานและเอกสารต่าง ๆ ให้เปล่าโดยไม่คิดเงินไว้บนเว็บ และจากการที่มีเครื่องมือช่วยค้นหา  (Search engine)  ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น   Google, Yahoo เป็นต้น จึงทำให้ค้นหาเอกสารเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ ได้ง่ายมากขึ้น
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป