นักเขียนผี (Ghost Writer)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

โกสท์ไรท์เตอร์ (Ghost Writer) หรือ “นักเขียนผี” คือ นักเขียนรับจ้างที่ทำหน้าที่เขียนหนังสือ บทความ เรื่องราว รายงาน หรืองานเขียนอื่น ๆ แทนเจ้าของเรื่องที่เป็นผู้มีชื่อเสียง นักธุรกิจ ผู้นำทางการเมือง หรือศิลปิน ดารา  ที่อาจจะไม่มีเวลา หรือขาดทักษะความสามารถด้านการเขียน โดยนักเขียนผีจะเป็นผู้สัมภาษณ์ เรียบเรียงและนำเสนอเรื่องราวให้ตามเจ้าของเรื่องต้องการ เพื่อตีพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก หรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานในโอกาสพิเศษ โดยนักเขียนผีจะได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการนี้ แต่บางครั้งเป็นส่วนแบ่งจากค่าลิขสิทธิ์ หรือการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย ทั้งนี้ชื่อของนักเขียนอาจจะอยู่หรืออาจไม่ได้อยู่ในฐานะผู้เขียนร่วมบนหน้าปกในของหนังสือ

ในสมัยก่อนโดยปกติหนังสือที่ใช้นักเขียนผีถ่ายทอด จะไม่ลงชื่อนักเขียน เพื่อที่จะให้คนอ่านเข้าใจว่าเจ้าของเรื่องเป็นผู้เขียนเอง แต่ในปัจจุบันกฎเกณฑ์นี้ได้เปลี่ยนไป เพราะนักเขียนผียุคใหม่ต่างมีความต้องการจะได้เครดิตในการทำหนังสือเช่นกัน เนื่องจากการเขียนหนังสือในฐานะนักเขียนผีมืออาชีพนั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถ และเวลาในการผลิตชิ้นงานอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักเขียนผีในปัจจุบันจะมีข้อตกลงกับเจ้าของเรื่อง หรือผู้ว่าจ้างว่า ให้ใส่ชื่อตัวเองในฐานะ "ผู้เรียบเรียง" หรือลงชื่อในนามของ “บรรณาธิการเล่ม” ไว้บนหน้าปกหนังสือด้วย
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป