ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

E-mail ย่อมาจากคำว่า  Electronic mail หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการส่งและรับข้อความโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย และเสียง ผู้ส่งสามารถจัดเก็บและส่งข้อความไปยังผู้รับเพียงคนเดียวหรือหลายคนในระบบพร้อมกันก็ได้โดยไม่ต้องสร้างสำเนากระดาษ เมื่อรับข้อความมาแล้ว ผู้รับจะอ่าน พิมพ์ ส่งต่อ ตอบกลับหรือลบทิ้งไปก็ได้เช่นกัน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีความรวดเร็วมากกว่าบริการไปรษณีย์ธรรมดา โดยสามารถแนบแฟ้มข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรือเสียงไปพร้อมกับจดหมายได้ และส่งไปได้ไกลกว่าคือ ไปได้ทุกที่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย (Security) และการรักษาความเป็นส่วนตัว(Privacy)
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป