วันกำหนดส่ง  (Due date)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

วันกำหนดส่ง (Due date) หมายถึง วันที่ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการให้ยืม เมื่อผู้ใช้ยืมวัสดุของห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะประทับวันที่หรือเขียนวันกำหนดส่งไว้ในบัตรกำหนดส่ง  ซึ่งจะติดไว้ที่ท้ายเล่มหนังสือ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องส่งคืนหนังสือเล่มนั้นให้แก่ห้องสมุดในวันใด ค่าปรับอาจถูกเรียกเก็บสำหรับวัสดุของห้องสมุดที่นำมาส่งคืนภายหลังวันกำหนดส่งหากไม่ได้ต่ออายุการยืมใหม่ ในฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดในระบบออนไลน์ (Online catalog) วันกำหนดส่งอาจแสดงไว้ให้เห็นเพื่อแสดงสถานะของการยืม-คืนวัสดุของห้องสมุดที่ถูกยืมออกไป ในบางกรณี  ผู้ใช้ห้องสมุดอาจต้องส่งคืนวัสดุห้องสมุดก่อนวันกำหนดส่ง เพราะวัสดุของห้องสมุดถูกเรียกคืน หากมีผู้ใช้บริการรายอื่นแสดงความประสงค์ว่าต้องการยืมรายการวัสดุนั้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป