การซ่อมหนังสือ (Book repair)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Book repair หมายถึง การซ่อมหนังสือ เป็นการบำรุงรักษาหนังสือของห้องสมุด เพื่อซ่อมแซมแก้ไขหนังสือที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม เพื่อให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะนำออกให้บริการต่อไป การซ่อมหนังสือ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การซ่อมชั่วคราวหรือซ่อมเล็กน้อย เป็นการซ่อมที่ใช้เวลาไม่มากนัก เนื่องจากหนังสือชำรุดเพียงเล็กน้อย เช่น หนังสือฉีกขาดเฉพาะที่ ฉีกขาดบางหน้าปก และสันหลุด ฯลฯ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อไม่ให้หนังสือเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีก บรรณารักษ์สามารถซ่อมเองได้
2. การซ่อมถาวรหรือซ่อมใหญ่ เป็นการซ่อมหนังสือที่ชำรุดค่อนข้างมาก ต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน บรรณารักษ์อาจซ่อมเอง หรือถ้าชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมเองได้ จำเป็นต้องส่งร้านรับจ้างซ่อม บรรณารักษ์ต้องพิจารณาดำเนินการ ซึ่งควรทำในช่วงปิดภาคการศึกษา

การซ่อมหนังสือแต่ละครั้งควรคำนึงถึงลักษณะการชารุดของหนังสือ เช่น สันปกขาด ปกหลุดจากเล่ม สันหลวม สันหลุด ฯลฯ และต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือที่มีความเหมาะสมต่อสภาพการชำรุดของหนังสือ   เพื่อประหยัดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความสวยงามและทำให้หนังสือมีสภาพที่แข็งแรงคงทน ส่วนวิธีการซ่อมหนังสือมีหลายวิธีด้วยกัน หนังสือแต่ละเล่มจะต้องเลือกใช้วิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม เช่น ซ่อมแบบเย็บกี่ ซ่อมแบบเจาะรูร้อยเชือก ซ่อมแบบเลื่อยสันฝังด้าย ซ่อมแบบเย็บพันลำ เป็นต้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป