บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service)
โดย สมหาย ตามประวัติ

Document Delivery Service หมายถึง บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย โสตทัศนวัสดุ สำเนาบทความวารสาร ให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดตามที่ผู้ใช้ส่งคำร้องขอยืม นอกจากนั้นในห้องสมุดบางแห่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทึ่ต้องการผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ อีเมลล์ โทรศัพท์หรือแจ้งที่จุดบริการได้ด้วย จากนั้นผู้รับผิดชอบของห้องสมุดจะดำเนินการจัดเตรียมและนำส่งทรัพยากรสารสนเทศไปยังจุดบริการในหน่วยงานตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับและส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้จากจุดบริการ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปยืม-คืนที่ห้องสมุดด้วยตนเอง ในปัจจุบันมีห้องสมุดของสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยที่จัดบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป