พิมพลักษณ์ (Imprint)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Imprint หมายถึง พิมพลักษณ์ เป็นรายการเกี่ยวกับการพิมพ์ประกอบด้วย 
1. สถานที่พิมพ์ หมายถึง ชื่อเมือง ชื่อรัฐ หรือชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์               
2. สำนักพิมพ์ หมายถึง ชื่อของสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือ
3. ปีที่พิมพ์ หมายถึง ปีที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนั้น    
โดยทั่วไปพิมพลักษณ์จะปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าปกในของหนังสือ ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรมต้องลงรายการพิมพลักษณ์ด้วย ส่วนรายการพิมพลักษณ์ที่ไม่ปรากฎในหน้าปกในและต้องสืบค้นจากที่อื่นต้องใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [   ] ล้อมรอบให้เห็นชัดเจน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป