ขนาดของหนังสือ (Book size)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Book size หมายถึง ขนาดของหนังสือ โดยทั่วไปวัดจากความยาวและความกว้างของหน้าหนังสือ โดยวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตรจากหัวถึงท้ายของปก และจากสันถึงขอบด้านหน้าของปก ทั้งนี้ขนาดและสัดส่วนของหนังสือที่พิมพ์จะขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาษที่ใช้ในการผลิตหนังสือ ขนาดของหนังสือ มักนิยมเรียกตามวิธีตัดกระดาษเรียกหน้ายก อันเป็นคำวิชาการที่ใช้ในภาษาธุรกิจการพิมพ์เพื่อแสดงขนาดความหนาของหนังสือตามปริมาณกระดาษ โดยทั่วไปขนาดหนังสือจะมีตั้งแต่สี่หน้ายก แปดหน้ายก และสิบหกหน้ายก โดยถ้าพับกระดาษ 1 ครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 4 หน้า เรียกว่า สี่หน้ายก พับสองครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 8 หน้า เรียกว่า  แปดหน้ายก พับสามครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 16 หน้า เรียกว่า สิบหกหน้ายก พับสี่ครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 32 หน้า เรียกว่า สามสิบสองหน้ายก

ขนาดหน้ายกของหนังสือทั่วไป   มีดังนี้
1 หน้ายก ขนาดที่แพร่หลาย คือ 31” X  43”
4 หน้ายก ขนาดประมาณ 14.5” X  22.5”
8 หน้ายก ขนาดประมาณ 7.5” X 10.25”
16 หน้ายก ขนาดประมาณ 5” X  7.25”
32 หน้ายก ขนาดประมาณ 3” X 4.5”

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป