รายการโยง (Cross-reference)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจากเรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี  2 แบบ คือ
ก) การโยงแบบ “ดูที่” (see) แนะให้ดูเรื่อง ชื่อ หรือรายการที่ปรากฏในที่อีกแห่งหนึ่งจึงจะพบคำตอบที่ต้องการ เช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ดูที่ วารสาร
ข) การโยงแบบ  “ดูเพิ่มเติมที่” (see also) แนะให้ดูเรื่อง ชื่อ หรือรายการที่ปรากฏในที่อีกแห่งหนึ่ง เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม เช่น  pamphlet ดูเพิ่มเติมที่ vertical file

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป