รายการโยง (Cross-reference)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจากเรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี  2 แบบ คือ
ก) การโยงแบบ “ดูที่” (see) แนะให้ดูเรื่อง ชื่อ หรือรายการที่ปรากฏในที่อีกแห่งหนึ่งจึงจะพบคำตอบที่ต้องการ เช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ดูที่ วารสาร
ข) การโยงแบบ  “ดูเพิ่มเติมที่” (see also) แนะให้ดูเรื่อง ชื่อ หรือรายการที่ปรากฏในที่อีกแห่งหนึ่ง เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม เช่น  pamphlet ดูเพิ่มเติมที่ vertical file

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป