การประชุมวิชาการประจำปี 2556
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"สารสนเทศเพื่อการิจัยในยุค Open Access"
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556
ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ


ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
บรรยายโดย : นางกาญจนา ปานข่อยงาม
รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เอกสารประกอบการบรรยาย

สรุปจากการบรรยาย
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานวิจัยหลักของชาติ คือ 6ส. 1ว. มีความร่วมมือในการปฏิรูประบบวิจัยชาติ ซึ่งมีเป้าหมายปฏิรูป 9 มิติสำคัญ คือ นโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย งบวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน การจัดการผลผลิต การประเมิน 9 มิตินี้เป็นการศึกษามาตั้งแต่ปี 2554 จากอดีตเลขาธิการสภาวิจัย

 1. นโยบาย ขณะนี้มีนโยบายยุทธศาสตร์ระดับชาติฉบับที่ 8 เป็นกรอบแบ่งตามรายภูมิภาค รวมทั้งเรื่องเร่งด่วนของชาติ และประกาศให้ทุนวิจัย
 2. การสนับสนุนทุนวิจัย ให้แต่ละหน่วยที่ให้ทุนปรับบทบาท โดยวิธีลดบทบาทให้ทุนลงเน้นส่วนอื่นๆ เช่น มาตรฐาน การประเมิน
 3. งบประมาณในปี 2556 มีงบ 0.2 ของ GDP เป็นเงินราว 2 หมื่นล้านบาท ภาคเอกชนยังลงทุนน้อยกว่าภาครัฐ ปี 2557 คาดว่าน่าจะได้ 0.5 GDP หรือ 5 หมื่นล้านบาท
 4. สถาบันวิจัย ต้องปรับบทบาทลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานลง เช่น วิจัยสมุนไพร ซ้ำซ้อนกันน่าจะร่วมกันวิจัย 
 5. บุคลากรวิจัย ปัจจุบันมี 7 คนต่อประชากร 1 หมื่นคน ปรับตั้งเป็นให้ได้ 15 คน
 6. โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงฐานข้อมูลที่เน้นในวันนี้
 7. มาตรฐานการวิจัย การวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง กำลังจะนำเข้าสภาพผู้แทน เพื่อให้เป็นกฎหมายรับรอง รวมทั้ง พรบ. การวิจัยในคน มีแผนเสนอเรื่อง City Science 
 8. การจัดการผลผลิต โจทย์วิจัยที่ดำเนินการสนองต่อความต้อวการจากการชุมชนหรือไม่
 9. การประเมิน กำลังศึกษาร่วมกับ TDRI เพื่อหาการประเมินผลงานวิจัยเพื่อนำไปวางแผนต่อไป

จากการบรรยายในวันนี้ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวที่ วช. อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ 

ประเภทการวิจัยของ วช. จำแนกได้เป็น 4 ประเภทตามผลผลิต

 1. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. วิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
 3. วิจัยเพื่อสังคมและชุมชน
 4. วิจัยเพื่อนโยบาย

ระบบ NRPM (National Research Project Managemen) เป็นระบบเครื่องมือกระบวนการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ทำงานร่วมกับสำนักงบประมาณแะสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยมี วช. เป็นเจ้าภาพ มี 3 ระบบหลัก 

 • NRPM - Pre - audit system
 • NRPM Ongoing monitoring system
 • NRPM Post - audit system

เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณในภาพรวม ใช้จัดสรรงบประมาณ

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR ร่วมงานโดย 6ส. 1ว. (www.tnrr.in.th) เริ่มงานเมื่อปี 2553 ให้ข้อมูลงานวิจัยมีทั้งหมด 5 ระบบ

 • ฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
 • ฐานข้อมูลรายชื่อนักวิจัย (expert finder)
 • ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 • ฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
 • ฐานข้อมูล Single window & Data Entry

การดำเนินการทั้งหมดเป็นการดำเนินงานที่เน้นหนักในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลมิใช่เป็นการควบรวมศูนย์วิจัย


สรุปจากการบรรยายโดย
นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป