การประชุมวิชาการประจำปี 2556
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“สารสนเทศเพื่อการิจัยในยุค Open Access”

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556

ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ


หัวข้อการบรรยาย : การโจรกรรมทางวิชาการ Plagiarism
บรรยายโดย : นายสรวง อุดมสรภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารประกอบการบรรยาย

สรุปจากการบรรยาย
การโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) นิยาม คือ การคัดลอกผลงานหรือขโมยคามคิดของคนอื่น โดยไม่อ้างอิงให้ถูกต้อง การกระทำที่เข้าข่าย Plagiarism ศึกษาได้จากเว็บไซต์ plagiarism.org เช่น การคัดลอกข้อความ หรือ ความคิดของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง หรือ ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในแหล่งที่มาของข้อความที่นำไปใช้ ไม่ใช้เครื่องหมาย " " เพื่อแสดงว่าคัดลอกมาฯลฯ

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้คือ

  • ระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่าย
  • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สำเนาข้อมูล (copy and paste) ได้อย่างง่าย

เครื่องมือตรวจสอบ

  • มีโปรแกรมจำนวนมากพัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจหา
  • ทำงานเปรียบเทียบข้อความกับแหล่งข้อมูลที่มีเดิม
  • มีการแสดงแถบสีในส่วนที่พบซ้ำกัน

โปรแกรมในยุคแรก คือ eTBLAST 3.0 / Deja vu เปิดให้บริการฟรี วิธีการคือ วางข้อมูลที่จะทดสอบลงในกล่องข้อความ เลือกฐานข้อมูลที่จะตรวจสอบ (สามารถทำได้ทีละฐาน) มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เริ่มมีการใช้โปรแกรม plagiarism เมื่อปี 2554 เพื่อทำการตรวจสอบเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ห้องสมุดทำหน้าที่ดูแล Trunitin ช่วยเหลืออาจารย์ นักศึกษา มีการจัดฝึกอบรมเรื่อยมา ในปีการศึกษา 2556 เริ่มบังคับให้นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบทุกคน ผลการตรวจสอบสุดท้ายอยู่ที่ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลัก ความสามารถในการตรวจสอบของโปรแกรม Trunitin มีมากขึ้น (ภาษาไทย) ในช่วงระยะเวลา 2 ปี นี้ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ UK มีการจัด e-Learning สอนนักศึกษาเรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการคัดลอกและการทำซ้ำ

สรุปจากการบรรยายโดย
นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป