1. ความคล่องในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Fluency)
ความคล่องในเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนพื้นฐานของการรู้สารสนเทศ ประกอบด้วยหลายทักษะ เช่น การจัดการสารสนเทศ การค้นหาในฐานข้อมูล การเดินทางในเว็บ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล และการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (computer literacy) เมื่อนักเรียนคล่องในทักษะเหล่านี้ โอกาสของการทำงานมากเกินไปของกระบวนการคิดจะลดลงเมื่อกำลังถูกแนะนำไปยังด้านอื่นของการรู้สารสนเทศ ในขณะมีแนวโน้มที่บรรณารักษ์จะมุ่งจุดสนใจอย่างมากไปยังทักษะความคล่องในเทคโนโลยีสารสนเทศในตอนต้นของการสอน IL มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็คือบรรณารักษ์ร่วมมือกับผู้สอนด้านเทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะนั้นถูกพูดถึงในคอร์สที่มุ่งจุดสนใจไปยังเทคโนโลยีซึ่งสามารถพบได้ในทั้ง K-12 และการศึกษาขั้นสูง

2. วิธีการคิด (Ways of Thinking)
บรรณารักษ์ทั่วไปสอนวิธีการคิดเกี่ยวกับสารสนเทศในเรื่องของการประเมินสารสนเทศ อย่างไรก็ตามภายในคอร์ส ทักษะเหล่านี้ถูกพูดถึงเวลาไหนก็ได้ที่ครูมุ่งความสนใจไปที่การคิดแบบมีวิจารณญาณ (critical thinking) critical literacy และ/หรือ disciplinary literacy นี่เป็นเหตุผลที่การร่วมมือกันระหว่างบรรณารักษ์และครูสำคัญมาก ในส่วนของการสอนวิธีการคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ บรรณารักษ์ควรคิดว่าความเชื่อของนักเรียนเกี่ยวสารสนเทศและเกี่ยวกับความรู้เป็นการพัฒนาการในธรรมชาติ

3. การแก้ปัญหา (Problem Solving)
การแก้ปัญหาด้วยสารสนเทศใช้วิธีการคิด ด้านนี้ของการรู้สารสนเทศจัดอยู่ในการเรียนรู้โดยอาศัยคำถาม ปัญหา หรือ โครงการ บทเรียนซึ่งมี WebQuests โครงการวิจัยต้นแบบ เกมส์ที่ซับซ้อน เป็นตัวอย่างที่การแก้ปัญหาด้วยสารสนเทศเกิดขึ้น

4. การสื่อสาร (Communication)
การสื่อสารอาจเป็นจุดสำคัญของด้านอื่นๆ อีก 3 ด้านของการรู้สารสนเทศ ไม่ว่าการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อสื่อสารความคิดใหม่ในเอกสารการวิจัย การอภิปรายในห้องเรียน การนำเสนอในที่่ทำงาน หรือ social media การสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จภายในสภาพที่หลากหลายเป็นการประเมินพื้นฐานของบุคคลที่รู้สารสนเทศ
 

4-facets-of-information-literacy

 


ที่มา: The 4 Facets of Information Literacy. Retrieved December 3, 2015, from https://designerlibrarian.wordpress.com/2015/11/02/the-4-facets-of-information-literacy/
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป