การประยุกต์ใช้งาน Augmented Reality กับงานห้องสมุด (Augmented Reality in Library)

 • Promote Digital Content (โปรโมทเนื้อหาต่างๆ ที่เป็นดิจิทัล)
  Link to on-shelf resources
 • Library Use Instruction (ใช้แนะนำห้องสมุด)
  Explore cataloging system
 • Enhance resources (ปรับปรุงทรัพยากร)
  Add multimedia “layers”
 • Patron/library discussions (สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน)
  Book reviews, social media
 • AR Library tour (ใช้ในการท่องเที่ยว)

alt

ที่มา:
http://www.popsci.com
http://www.shelvar.com

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป