การจัดทำ Infographic นั้น นอกจากโครงสร้างการต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบหลักแล้ว ในส่วนองค์ประกอบศิลป์ก็มีส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะต้องให้ข้อมูลมีความสำคัญมากแค่ไหน แต่ถ้าองค์ประกอบศิลป์ไม่สวยงาม ดึงดูด โดนใจ ก็มีความเป็นไปได้ยากที่คนจะสนใจใน Infographic นั้นๆ ดังนั้น การคำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์นั้น จึงเป็นเรื่องย่อยที่สำคัญไม่แพ้เนื้อหาเช่นกัน

องค์ประกอบศิลป์ที่ควรคำนึง มีดังนี้

สัดส่วน

สัดส่วนมี 2 แบบ

 1. สัดส่วนตามธรรมชาติ รูปภาพที่ใช้ประกอบมีขนาดสมจริง
 2. สัดส่วนตามความรู้สึก รูปภาพที่ใช้ประกอบมีขนาดใหญ่-เล็กขึ้นอยู่กับการนำเสนอ เช่น กรณี Infographic ตัวอย่างด้านล่างนี้ จะสังเกตว่า รูปฟันมีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริง

alt


ความสมดุล

 1. ซ้าย-ขวา เท่ากัน เนื่องจากมีข้อมูลที่สำคัญเท่าๆ กัน จึงได้มีการจัดสัดส่วนให้เท่าๆ กัน
 2. ซ้าย-ขวา ไม่เท่ากัน เนื่องจากมีข้อมูลที่สำคัญและต้องการเน้นแตกต่างกัน

alt


จังหวะ
การใช้จังหวะเดียวกันซ้ำๆ จะเป็นการจัดกลุ่มของข้อมูลในการนำเสนอได้ง่าย

alt

การเน้น

เพื่อการดึงดูดสายตาก่อนอ่าน

 1. การใช้องค์ประกอบตัดกัน
 2. เน้นให้อยู่โดดเดี่ยว
 3. เน้นโดยการจัดวางตำแหน่ง

ตัวอย่างในกรณีด้านล่างนี้ สายตาของเราจะมองที่แถบสีแดงก่อน เพราะสีแดงมีผลต่อแรงกระตุ้นมากกว่าสีอื่นๆ ที่อยู่ในรูป

alt

ความเป็นเอกภาพ

 1. สร้างให้ทุกอย่างไปด้วยกันได้
 2. เนื้อหา
 3. สี
 4. องค์ประกอบ
 5. พื้นหลัง
 6. รูปภาพ

alt


การใช้สี

 1. ก่อให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ
 2. ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม
 3. ก่อให้เกิดความเร้าอารมณ์
 4. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจและการสื่อสารของสมอง


alt

 

ที่มา:

www.nstda.or.th

http://www.thaihealth.or.th

http://vector4free.com/vector/nature-infographic-vector

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป