Infographic ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการนำข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลมาย่อยและนำเสนอด้วยรูปภาพต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่บริโภคเกิดความเข้าใจมากขึ้นและใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 • กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
  - ต้องการทำเสนออะไร
  - เพื่อวัตถุประสงค์ใด
  - เนื้อหาควรมีความทันสมัยสดใหม่ อยู่ในกระแส หรือกำลังเป็นที่สนใจ
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอ
  - เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อ
  - เลือกภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • กำหนดใจความสาคัญในการนำเสนอ
  - ควรเน้นเพียงเรื่องเดียว เพื่อป้องกันการสับสนในการสื่อสาร
 • กำหนดชื่อเรื่อง (Header)ที่ตรงประเด็น น่าสนใจ น่าติดตาม และต้องตรงกับเนื้อหาที่นำเสนอ ซึ่งจากผลสารวจชี้ว่า หัวเรื่องที่น่าสนใจมีผลต่อการตัดสินใจอ่านข้อมูลนั้นๆ กว่า 90%
 • กำหนดโครงสร้างการเล่าเรื่อง
  - ร้อยเรียงเรื่องราวให้เรียบร้อย ทำเป็นร่าง หรือ Story board
  - การเล่าเรื่องที่ดีคือ ดูปุ๊บรู้ปั๊บ
 • การรวบรวมข้อมูลอย่างดี ครอบคุลม หลากหลายมุมมอง และน่าเชื่อถือ โดยอาจจะหาข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
 • การย่อยข้อมูล ในกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมาก ควรคัดและตัดย่อยข้อมูลที่ที่สำคัญ น่าสนใจ และจำเป็นในการนำเสนอ เน้นเนื้อไม่เนื้อน้ำ
 • ใช้เวลาในการสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็ว ตรงประเด็น กระชับ จากผลการสารวจพบว่า คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านข้อมูลมากที่สุดเพียง 3 นาทีเท่านั้น
 • การออกแบบที่โดดเด่นและสวยงาม ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านการออกแบบ
 • การใช้สัญลักษณ์ รูปและสีในการสื่อสารสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วม
 • ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
 • มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอ เพื่อชี้ให้เห็นว่าหากทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผู้บริโภคจะได้อะไรหรือจะเกิดอะไรขึ้น


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป