1. ด้านการเชื่อมต่อ (connectivity)

หอสมุดแห่งชาติในประเทศกำลังพัฒนาไม่มีหน้าที่จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารทางไกลและระบบที่จำเป็นต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนทั่วไป แต่มีหน้าที่จัดให้มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการสาธิตหรือโครงการนำร่อง หน้าที่เหล่านั้นเป็นของ เช่น บริษัทติดต่อสื่อสารทางไกลแห่งชาติ กระทรวง (ศึกษาธิการ การสื่อสาร การพัฒนาชนบท) และความร่วมมือจากต่างประเทศ

หอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่จัดให้มีการบริการระดับชาติที่ครอบคลุมจะจำเป็นจัดให้มีอย่างน้อยการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับห้องสมุดประชาชนสาขา

หอสมุดแห่งชาติซึ่งเน้นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานสามารถเป็นผู้นำในการเทียบมาตรฐานและให้ข้อกำหนดคุณลักษณะสำหรับซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ในบางกรณีหอสมุดแห่งชาติอาจพัฒนาหรือทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์บางชนิด ตัวอย่างเช่น ระบบสำหรับการสร้างเครือข่ายบรรณานุกรมและการแบ่งปันแหล่งทรัพยากร

2. ด้านความสามารถ (capacity)

หอสมุดแห่งชาติในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านไอทีและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีส่วนร่วมระดับชาติในเรื่องนี้ แม้แต่หอสมุดแห่งชาติในประเทศพัฒนาแล้วไม่สามารถดึงดูดและรักษาเจ้าหน้าที่ด้านไอทีที่มีความสามารถมาก อย่างไรก็ตามหอสมุดแห่งชาติซึ่งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนอาจมีส่วนร่วมในการทำวิจัยและการพัฒนา ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการฝึกหัดและสามารถช่วยสร้างความเชี่ยวชาญระดับชาติ

3. ด้านเนื้อหา (content)

หอสมุดแห่งชาติมีบทบาทมากในด้านนี้ โดยมีหน้าที่ทำให้การเข้าถึงออนไลน์บัญชีรายชื่อ (OPAC) ของหอสมุดแห่งชาติมีอยู่บนเว็บ ดังนั้นทำให้สามารถเข้าถึงบรรณานุกรมของคอลเลกชันและนอกจากนี้ของบรรณานุกรมของชาติ ดัชนีวารสารและฐานข้อมูลอื่นๆ

หน้าที่ที่สำคัญมากกว่าคือจัดให้มีเนื้อหาฉบับเต็มที่ถูกแปลงเป็นดิจิทัลผ่านโปรแกรมการแปลงเป็นดิจิทัลซึ่งให้ความสนใจกับมรดกของชาติ หอสมุดแห่งชาติในประเทศพัฒนาแล้วกำลังทำหน้าที่ดังกล่าวกับเนื้อหาปริมาณมาก

หน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือจัดให้มีทางเข้าแห่งชาติ (national portals) ไปยังแหล่งข้อมูลดิจิทัล โดยเน้นข้อมูลที่สำคัญของประเทศ

ในซีกโลกกำลังพัฒนา หอสมุดแห่งชาติมีความรับผิดชอบเฉพาะโดยการเพิ่มเติมเนื้อหาดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แน่ใจว่าภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม แสดงออกที่นั่น แต่ในประเทศกำลังพัฒนาด้วยมีข้อจำกัดของแหล่งข้อมูล โครงการต้องถูกคัดเลือก การเลือกเนื้อหาเพื่อแปลงเป็นดิจิทัลควรเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มรดก หลักสูตรของโรงเรียน กฎหมาย และข้อมูลของรัฐบาล

หอสมุดแห่งชาติสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาท้องถิ่นโดยการจดบันทึก ยืนยันด้วยเอกสาร และแปลงประวัติจากคำบอกเล่าและความรู้ท้องถิ่นเป็นดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติควรมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ ความสามารถในการเข้าถึง และการเห็นคุณค่าของความรู้ท้องถิ่น

มีวารสารจำนวนมากขณะนี้กำลังเผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งชาติจำเป็นต้องเก็บรวบรวมวารสารเหล่านี้และให้แน่ใจว่าจะไม่สูญหายจากอินเทอร์เน็ตหลังจากไม่กี่ปี

4. ด้านสังคม (community)

หอสมุดแห่งชาติมีความรับผิดชอบในการทำให้การบริการตรงกับความต้องการของสังคม หมายความว่าเนื้อหาที่อยู่ในรูปแปลงเป็นดิจิทัลควรจะเป็นไปได้มากที่สุดเป็นทุกภาษาของประเทศ และควรเหมาะสมกับชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ไม่รู้หนังสือและผู้รู้หนังสือใหม่

ในบางประเทศการบริการทางห้องสมุดสำหรับคนตาบอดหรือผู้มีปัญหาทางการมองเห็นจัดให้โดยหอสมุดแห่งชาติ เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่อาจเปิดโอกาสมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่เป็นคนพิการแต่หอสมุดแห่งชาติต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เฉพาะ

ในบางประเทศหอสมุดแห่งชาติอาจมีหน้าที่สนับสนุนการรู้หนังสือหรือการรู้สารสนเทศ

5. ด้านการเงิน (finance)

ในหลายกรณีหอสมุดแห่งชาติมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำของกลุ่มห้องสมุดในการเสนอข้อเสนอรับทุนไปยังมูลนิธิหรือผู้ให้ทุนต่างชาติ นอกจากนี้หอสมุดแห่งชาติอาจมีหน้าที่ในทางสนับสนุน โดยช่วยเชิญชวนรัฐบาลให้เงินสนับสนุนกับห้องสมุดในประเทศมากขึ้น

6. ด้านธุรกิจ (business environment)

หอสมุดแห่งชาติไม่มีบทบาทเฉพาะในด้านนี้ อย่างไรก็ตามหอสมุดแห่งชาติจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับด้านธุรกิจของประเทศ ถ้าเพียงเพื่อจะสามารถจัดให้บริการที่เหมาะสมกับภาคเอกชน

7. ด้านกฎหมายและการควบคุม (legal/regulatory environment)

หอสมุดแห่งชาติอาจสามารถมีหน้าที่ในทางสนับสนุน โดยประสานการนำเข้าจากห้องสมุดอื่นๆ ในประเทศและเสนอข้อเสนอเพื่อการปรับที่เหมาะสมกับกฎหมายและกฎข้อบังคับ

8. ด้านนโยบาย (policy framework)

หอสมุดแห่งชาติควรมีหน้าที่ในทางสนับสนุนเหมือนข้างต้น นอกจากนี้หอสมุดแห่งชาติควรมีหน้าที่เป็นผู้นำทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางห้องสมุดของประเทศเข้าร่วมในการอภิปรายทางด้านสังคมข้อมูลและความรู้แห่งชาติ ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศบริษัทข้อมูลสาธารณะใช้ไอซีทีที่ทันสมัย เช่น telecentres  multipurpose community centres โดยปราศจากบรรณารักษ์มาเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ห้องสมุดควรเป็นศูนย์กลางของสังคมข้อมูลและความรู้ หอสมุดแห่งชาติจำเป็นต้องนำเพื่อว่าห้องสมุดในประเทศจะไม่พลาดโอกาสในการช่วยเชื่อมโยงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

9. ด้านศีลธรรม จริยธรรม (moral/ethical framework)

หอสมุดแห่งชาติควรมีหน้าที่ในทางสนับสนุนเหมือนข้างต้น ควรจะเป็นผู้นำแห่งชาติในการสนับสนุนและป้องกันความอิสระในการเข้าถึงข้อมูลและความอิสระในการแสดงออก ในการให้บริการกับลูกค้าและในการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทรัพยากรบุคคล หอสมุดแห่งชาติควรสร้างตัวอย่างโดยใช้หลักทางจริยธรรม

ที่มา: Peter Johan Lor. National libraries and the digital divide. Retrieved June 14, 2015, from http://www.cdnl.info/index.php/berlin-2003/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป