Malcolm Knowles ได้ชี้ให้เห็น 6 ลักษณะของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มีดังนี้

  1. ผู้ใหญ่มีแรงกระตุ้นจากภายในและสามารถชี้นำตนเอง
  2. ผู้ใหญ่นำประสบการณ์ชีวิตและความรู้ไปเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
  3. ผู้ใหญ่มีเป้าหมายชี้นำแนวทาง
  4. ผู้ใหญ่มีความสอดคล้องชี้นำแนวทาง
  5. ผู้ใหญ่สามารถปฏิบัติได้จริง
  6. ผู้ใหญ่ชอบที่จะได้รับการเคารพ

ด้านล่างนี้เป็นตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของเด็กและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ซึ่งสร้างโดย floridatechnet.org

   การเรียนรู้ของเด็ก    การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ผู้เรียน

 - ผู้เรียนขึ้นอยู่กับผู้สอนทั้งหมดของการเรียนรู้ 

 - ครูหรือผู้สอนรับผิดชอบต่อการสอนและการเรียนรู้ 

 - ครูหรือผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้

 - ผู้เรียนสามารถชี้นำตนเอง

 - ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง

 - ผู้เรียนประเมินผลตนเอง

บทบาทของประสบการณ์ของผู้เรียน 

 - ผู้เรียนมีกิจกรรมที่ใช้ประสบการณ์น้อยเป็นแหล่งของการเรียนรู้  

 - ประสบการณ์ของผู้สอนมีอิทธิพลอย่างมาก

 - ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ที่มีปริมาณและคุณภาพมากกว่า

 - ผู้ใหญ่เป็นแหล่งที่มีคุณค่าสำหรับบุคคลอื่น

 - มีความหลากหลายในกลุ่มผู้ใหญ่เนื่องจากความแตกต่างของประสบการณ์

 - ประสบการณ์ใช้เพื่อระบุตนเอง

ความพร้อมที่จะเรียน  - ผู้เรียนถูกบอกว่าต้องเรียนอะไรเพื่อให้ขึ้นสู่ความชำนาญในขั้นสูงกว่า

 - การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามสามารถกระตุ้นความพร้อมที่จะเรียน

 - จำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในบางมุมของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ

 - ความสามารถในการประเมินความแตกต่างระหว่างที่ๆ คนหนึ่งอยู่ขณะนี้และที่ๆ คนหนึ่งต้องการและจำเป็นต้องเป็น

แนวทางการเรียนรู้ 

  - การเรียนรู้เป็นขบวนการที่ได้มาซึ่งเนื้อหาวิชาที่กำหนด 

 - หน่วยเนื้อหาถูกจัดลำดับตามเหตุผลของเนื้อหาวิชา  

 - ผู้เรียนต้องการที่จะทำงาน แก้ปัญหา และอาศัยอยู่ในแนวทางที่น่าพอใจมากกว่า

 - การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับงานในชีวิตจริง

 - การเรียนรู้ได้รับการจัดการรอบๆ สถานการณ์ของงานหรือชีวิตไม่ใช่หน่วยเนื้อหาวิชา

แรงจูงใจในการเรียนรู้  - แรงกระตุ้นเบื้องต้นโดยความกดดันภายนอก การแข่งขันเพื่อเกรด และผลที่ตามมาของการสอบไม่ผ่าน  - แรงกระตุ้นจากภายใน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  การยอมรับนับถือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความมั่นใจในตนเอง
 

 


ที่มา: Awesome chart on pedagogy VS andragogy. Educational Technology and Mobile Learning. Retrieved April 1, 2015, from http://www.educatorstechnology.com/2013/05/awesome-chart-on-pedagogy-vs-andragogy.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป