Thai National Research Repository : TNRR คือ ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าไปสืบค้นงานวิจัยและให้บริการเรื่องของการยื่นขอทุนวิจัยได้จากที่เดียว โดยมีคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2554 ได้แก่

 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


มีที่มาตามช่วงหรือยุคการพัฒนา ดังนี้

 • Link Exchange เริ่มจากปี 2544 ได้มีการรวบรวม Link และ Banner ไว้ที่เว็บไซต์ของ สวทช. เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากที่หน้าเว็บไซต์ แต่ไม่สามารถสืบค้นข้ามระบบกันได้
 • Thai Research
 • National Repository (TNRR)
 • Expert Finder & Profile
 • Unified Research Proposal Service การนำงานวิจัยออกสู่ภาคธุรกิจ


ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) สามารถแบ่งคณะทำงาน TNRR ได้ทั้งหมด 5 คณะ โดยมีแนวคิดและการทำงานดังนี้


TNRR 1 : คณะทำงานโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จแก่สาธารณชน Research Repository สามารถสืบค้นงานวิจัยทั้งหมดของทุกหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานสากล และใช้การเชื่อมโยงโดยวิธีการทำงานระบบเปิด ซึ่งฐานข้อมูลสามารถรองรับ Protocol OAI-PMH ซึ่งข้อมูลที่เชื่อมโยงนั้น ต้องไม่ใช่ผลงานที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการยื่นจดทะเบียบทรัพย์สินทางปัญญา

TNRR 2 : คณะทำงานฐานข้อมูลนักวิจัยและ Expert Finder  ให้บริการข้อมูลนักวิจัยและบริการเพื่อการหาผู้เชี่ยวชาญแก่สาธารณชน Expert Profile & Finder

 • TNRR 2.1 Expert Profile ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียบนักวิจัยที่จะใช้ในสมัครเพื่อยื่นขอทุน เป็นระบบปิดไม่สามารถสืบค้นได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะมีระบบ Authen หรือการพิสูจน์ตัวตน และมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับคณะทำงาน Single Window & Data Entry
 • TNRR 2.2 Expert Finder จะสืบค้นจากฐานข้อมูลจำนวนนักวิจัยที่ไม่ใช่จาก Expert Profile ที่ใช้ในการขอทุน แต่เป็นรายชื่อหรือคำค้นที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลจากข้อมูลงานวิจัยที่มีการเก็บเกี่ยวมาแหล่งต่างๆ ใน TNRR 1 มาแสดงผล และในกรณีที่ชื่อของคุณอยู่ในระบบ TNRR 1 อยู่แล้ว อีกประมาณ 1 สัปดาห์ ผลงานต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงและดึงข้อมูลอัตโนมัติมาปรากฏที่ TNRR 2 โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม ในส่วนของสิทธิบัตรนั้นต้องกรอกข้อมูลเอง เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูลในเรื่องของสิทธิบัตร รวมถึงส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่มีการนำออกไปเผยแพร่


TNRR 3 :
คณะทำงานฐานข้อมูลสิทธิบัตร Utilization & Commercialization บริการค้นหาสิทธิบัตรไทยความร่วมมือด้าน Commercialization เพื่อวิเคราะห์ว่าผลงานใดสามารถนำเผยแพร่หรือถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ได้แล้วบ้าง

TNRR 4 :
คณะทำงานโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้บริการติดตามโครงการวิจัย On-going Projets โดยให้หน่วยงานให้ทุนบริหารจัดการติดตามความคืบหน้าผู้ที่รับทุนไป

TNRR 5 :
คณะทำงาน Single Window & Data Entry ให้บริการการยื่นขอทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าที่เดียว เพื่อตอบสนองและอำนวยความให้นักวิจัยที่ไม่ต้องยื่นขออทุนหลายที่ ลดการซ้ำซ้อนของการยื่นขอทุน และการทำวิจัย
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป