ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทยที่น่าสนใจระบบหนึ่ง ก็คงหนีไม่พ้น ULibM หรือ Union Library Management ที่พัฒนาโดยอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ และทีมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

uLibM

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) เป็นระบบ ที่เกิดบูรณาการจากประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าสิบปีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนา ได้ทำงานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบ INNOPAC, VTLS, HORIZON ฯลฯ อีกทั้ง ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ในประเทศไทยและญี่ปุ่น ทำให้นำความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์มาพัฒนาระบบสำหรับห้องสมุดขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานสากล (MARC21) ในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากร สนเทศสนเทศ เพื่อให้แหล่งสารสนเทศหรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากลใช้งาน และสามารถ เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล (ISO2709) กับระบบห้องสมุดอื่นได้ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่จะเลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต

โดยระบบห้องสมุดนี้มีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น ระบบเชื่อมประสานกับผู้ใช้ และผู้ปฏิบัติงาน การลงรายการ (Catalog) Marc, Non Marc ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่น Bibstream การเชื่อมโยงกับห้องสมุดอื่นผ่าน Z39.50 and OAI เพียงมีรายชื่อหนังสือ ระบบจะทำงานให้เองอัตโนมัติเย็นกลับบ้านเช้าตื่นมาได้ Marc เลย การเชื่อมต่อกับระบบยืมคืนด้วย RFID ผ่าน sip2 Protocol ยืมคืนด้วยลายนิ้วมือ Barcode and QRcode ระบบ Single Search สืบค้นครั้งเดียวไปทุกห้องสมุด Union Circulation ยืมคืนในเครือข่ายห้องสมุดร่วมกัน กำหนดการสร้างระบบสถิติด้วยตนเอง-Create list, สนับสนุนการให้ผ่านบริการ Mobile Phone, Tablet ทั้งส่วนสืบค้นและผู้ใช้บริการยืมเองอัตโนมัติ (Ulib-Borrow-Lane) ฯลฯ นอกจากนี้ระบบ UMedia ที่รองรับการจัดเก็บและนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย

ปัจจุบันเป็นระบบห้องสมุดที่ถูกเลือกใช้มากระบบหนึ่งในประเทศไทย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป