หนังสือ ผลงานวิชาการต่างประเทศ และ/หรือที่มีการออกเลข DOI – Digital Object Identifier และ PubMed ID สามารถนำเข้า Zotero ได้สะดวกกว่าเพียงป้อนเลข ISBN, DOI หรือ PubMed ID  Zotero จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมของวัสดุสารนิเทศตามเลขดังกล่าว จากแหล่งต่างๆ เช่น Amazon, PubMed, Online Database, Google Scholar พร้อมดึงข้อมูลบรรณานุกรมมาจัดเก็บไว้ใน Zotero ให้อัตโนมัติ

PMID ของบทความที่เผยแพร่ใน PubMed

การทำงานแบบอัตโนมัตินี้ทำได้โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ Add Item by Identifier  จะปรากฏจอภาพป้อนเลข ISBN, DOI, PubMed ID ดังนี้

Lookup

ตัวอย่างป้อนค่า 21287113 ซึ่งเป็นเลข PMID ของบทความทางวารสารที่เผยแพร่ผ่าน  PubMed แล้วคลิกปุ่ม OK โปรแกรม Zotero จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลพร้อมดึงข้อมูลบรรณานุกรมมาจัดเก็บ ดังนี้

Lookup

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูล ISBN, DOI วัสดุสารนิเทศของไทย จึงยังไม่สามารถสืบค้นด้วย ISBN, DOI หนังสือ/วารสารไทย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป