สื่อ eLearning ที่พัฒนาเพื่อความต้องการพิเศษสื่อหนึ่ง คือ ระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อโครงการสื่อการสอนภาษากะเหรี่ยง อันอันโครงการความร่วมมือระหว่างกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค พื่อสร้างระบบอีเลิร์นนิ่งให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงผ่านสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ท่านที่สนใจศึกษาได้ที่ http://karen.nectec.or.th

eLearning ภาษากะเหรี่ยง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป