ในที่สุด OAJ อีกฉบับก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย โดยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารวิชาการ Thai Journal of Genetics ซึ่งเป็นวารสารทางการของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน มีอายุครบ 5 ปี ในปี พ.ศ. 2557 สมาคมฯ จะเปลี่ยนรูปแบบจากการตีพิมพ์ด้วยกระดาษ (printed journal) เป็นการพิมพ์แบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-Journal) และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงแบบเปิดเสรี (Free Online-Open Access) โดยตีพิมพ์บทความ ทั้งแบบบทความปริทัศน์ (Review Articles) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles) ซึ่งมีระบบตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี (เมษายน, สิงหาคม และธันวาคม)

 

วารสารได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูล Thai–Journal Citation Index (TCI) สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.geneticsociety.or.th

 

OAJ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป