Renn (2014) ได้สรุป 4 กลุ่มบริการหลัก ที่นักวิจัยกำลังมองหาจากห้องสมุดภายในองค์กร ได้แก่ 1. Information Access 2. Information Research 3. Information Technology และ 4. Knowledge Management Services

alt

สิ่งที่คาดหวังจากห้องสมุด

 

Information Access

 • Information Acquisition & Vendor Relations
 • Information & Library Services
 • Community Management

Information Research

 • Awareness & Training
 • Information Consulting
 • Information Retrieval & Analysis
 • News Intelligence
 • Text Analytics
 • Knowledge Discovery

Information Technology

 • IT & Informatics
 • Technical Information Management

Knowledge Management

 • Knowledge Management Services

การทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและคิดถึงห้องสมุด คือสิ่งที่ห้องสมุดต้องสร้างและรักษาไว้ให้ได้ รวมถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการรับมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด นอกจากนี้ หน้าที่หลักหนึ่งที่สำคัญของห้องสมุด คือ การสร้างความตระหนักและการสนับสนุนการวิจัยและสารสนเทศเพื่อการวิจัยแก่บุคลากรภายในองค์กร โดยห้องสมุดสามารถสนับสนุนการวิจัยผ่านบริการที่ปรึกษาสารสนเทศ หรือ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการค้นคืนและวิเคราะห์สารสนเทศของบรรณารักษ์

ขณะเดียวกัน การรู้ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและหัวข้อที่องค์กรกำลังศึกษาวิจัยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกือบทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต้องการรู้ ดังนั้นห้องสมุดจึงควรนำเสนอแพตฟอร์มและบริการสารสนเทศวิเคราะห์ (Text Mining) News Intelligence หรือ Competitive Intelligence ตลอดจนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความสามารถเพื่อพัฒนาระบบค้นหา เครื่องมือ และฐานข้อมูลที่ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ห้องสมุดควรให้ความสำคัญ

นอกจากความรู้และความสามารถในการจัดการสารสนเทศและความรู้จากบริการทั้ง 12 ข้อข้างต้น บรรณารักษ์จำเป็นต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่ให้บริการ เช่น การให้บริการนักชีววิทยา บรรณารักษ์จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา เป็นต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้องสมุดจำเป็นต้องติดตาม ประเมิน และพัฒนาเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

ที่มาข้อมูล: Renn, O. (2014). What are researchers looking for in corporate and academic library services? Retrieved April 25, 2014 from http://libraryconnect.elsevier.com/articles/2014-04/what-are-researchers-looking-corporate-and-academic-library-services

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป