ความไม่แน่นอนกับอนาคตของห้องสมุด จาก บทความ เรื่อง Uncertainty and the future of libraries โดย Daniel W. Rasmus ผู้เขียน เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการวางแผนกลยุทธ์อิสระ ที่ช่วยวางแผนอนาคตขององค์กร เป็นผู้วิจัยถึงอนาคตของธุรกิจและการศึกษาของบริษัทไมโครซอฟท์ ซิสโก และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง Rumus สอนวิชา Social media และทางกลยุทธ์ที่ Bellevue College

Rasmus ได้ตั้งเป็นคำถาม 11 ข้อ  ที่จะเกี่ยวกับอนาคตของห้องสมุดที่อาจจะหมดยุคไปเลย ทั้ง 11 ข้อ มีดังนี้

 1. How will we acces information?
 2. How will we represent books?
 3. How low, or how high, can computer memory go?
 4. How will we represent knowledge?
 5. How will we find stuff?
 6. What do we hire a library to do?
 7. What will we need to know?
 8. What will be the role of place?
 9. How will we measure success?
 10. Who will decide what to trust and who will censor?
 11. What rights management model will predominate?

ติดตามอ่านรายละเอียดถึง 11 คำถามเพื่อจะได้เตรียมตัวตั้งรับได้ที่  http://www.infotoday.com/cilmag/dec13/Rasmus--Uncertainty-and-the-Future-of-Libraries.shtml
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป