ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127 ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้แก่

 • ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 1. Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
  (select ebscohost and then academic search premier)
 2. Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
 3. BIOSIS (http://www.biosis.org)
 4. CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
 5. EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
 6. ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
 7. H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
  (select ebscohost and then H.W.Wilson)
 8. Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
 9. Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
 10. INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
 11. MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
 12. MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 13. PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
 14. Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 15. ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
 16. SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
 17. Scopus (http://www.info.scopus.com)
 18. Social Science Research Network
  (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
 19. Web of Knowledge (http://wokinfo.com)

 

 • ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีอยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)

ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลข้างต้น ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ รายละเอียดของประกาศ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป