ภาพลักษณ์องค์กรเป็นกระแสหนึ่งที่หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาท ตลอดทั้งแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม อันส่งผลให้ “คำ” เป็นหนึ่งบริบทของภาพลักษณ์องค์กร การร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรในองค์กร โดยไม่ตระหนักถึงแนวปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับการใช้คำ การเขียน ย่อมส่งผลให้องค์กรเสียหายได้ง่าย

องค์กรควรหันมาให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติการเขียนคำ โดยเฉพาะคำที่มักเขียนผิด คำทับศัพท์ ตลอดทั้งคำจากภาษาอังกฤษที่ยังมีการใช้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ดังนั้นเว็บไซต์ Thumbsup ซึ่งเป็นเว็บในกลุ่ม Social Media ที่ได้รับความนิยมสูงมากเว็บหนึ่งของเมืองไทย ประกาศปรับปรุงการเขียคำทับศัพท์อย่างเป็นทางการ ดังรายละเอียด http://thumbsup.in.th/2013/12/thumbsup-vocabulary-annoucement/

สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่างๆ จึงควรหันมาใส่ใจประเด็นนี้กันด้วย ตัวอย่างคำที่มักมีปัญหาได้แก่ e-Learning พบว่ามีการใช้หลากหลายมาก ทั้ง eLearning e-Learning E-Learning E-learning elearning กรณีนี้หน่วยงานควรกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานเอง และระบุให้ทราบโดยทั่วกันว่าใช้รูปแบบใด อันจะส่งผลให้คำอื่นๆ ลักษณะเดียวกันใช้ในลักษณะดังกล่าวด้วย

แหล่งข้อมูลน่าสนใจ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป