ในเว็บไซต์ LibraryScienceList.com ได้เขียนถึง 12 องค์กร/สมาคม ทางด้านห้องสมุด ที่บรรณารักษ์จบใหม่ รุ่นใหม่ ควรรู้จักหรือคุ้นเคย แต่เป็นของสหรัฐอเมริกา อ่านแล้วลองเปรียบเทียบดูว่า ตรงกับองค์กร/สมาคมใดในประเทศไทย  12 แห่งดังกล่าว ได้แก่

 1. American Library Association หรือ ALA เป็นแห่งแรกถูกนำขึ้นมาอยู่ในจำนวน 12 แห่งนี้ และเป็นองค์กร/สมาคมอันดับแรกๆ ที่ต้องรู้จัก เพราะเป็นหน่วยงานที่พัฒนา ให้ความช่วยเหลือทางวิชาชีพบรรณารักษ์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แห่งชิคาโก มีหลายหน่วยงานย่อยอยู่ในสมาคมนี้ ซึ่งมีบทบาทเช่นเดียวกัน จะได้นำมากล่าวไว้ในลำดับต่อไป
 2. Library Associates ตั้งขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1986 เน้นการยกระดับวิชาชีพบรรณารักษ์
 3. American Association of School Librarians หรือ  AASL เป็นหน่วยย่อยของ ALA ตามชื่อของสมาคมก็คือให้การสนับสนุนทรัพยกรสารสนเทศแก่ห้องสมุดโรงเรียนทั่ว ประเทศ  โดยการให้ทุนการศึกษา หลักสูตรการเรียนทางออนไลน์ เป็นต้น เป็นองค์กรที่ดี่ที่สุดสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือปรับ ปรุงการให้บริการสื่อในห้องสมุดโรงเรียน
 4. Association of College and Research Libraries (ACRL) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของ ALA เน้นการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการวิจัยทางห้องสมุดแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
 5. Library and Information Technology Association (LITA) เป็นอีกหนึ่งหน่วยย่อยของ ALA เน้นการช่วยเหลือในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด เป็นองค์กรที่ทำให้ห้องสมุดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆได้แบบง่ายๆ เพื่อเป็นการเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 6. Public Library Association (PLA) สมาคมนี้ มีภารกิจในการพัฒนาประสิทธิภาพของห้องสมุดประชาชนและให้การช่วยเหลือการ กระตุ้นและส่งเสริมทักษะของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน มีการสื่อสาร การให้ความรู้ และทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งการพิมพ์วารสารห้องสมุดประชาชน (Public LibrariesMagazine) ออกเผยแพร่
 7. Assoication of Research Libraries (ARL) เป็นสมาคมการวิจัยห้องสมุดที่เป็นทางการ จัดหาทรัพยากร ทรัพยากรทางอาชีพ (career resources) สิ่งพิมพ์ และความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยห้องสมุดทุกขนาดและทุกประเภท
 8. American Theological Library Association (ATLA) เป็นสมาคมที่มีจำนวนสมาชิกวิชาชีพมากกว่า 650 คน มีการบริการ เน้นทางด้านศาสนาและทางด้านเทววิทยา ศาสนศาสตร์ และห้องสมุดในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีการให้ความช่วยเหลือสมาชิกและเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้สารสนเทศแก่ผู้ ใช้บริการ
 9. Music Library Association (MLA) เน้นการสนับสนุนการให้บริการแก่ห้องสมุดที่มีสื่อทางดนตรี ห้องสมุดหลายแห่งมีโน๊ตดนตรีจำนวนมากรวมทั้งแผ่นเสียง สมาคมนี้ช่วยควบคุมดูแลสื่อเหล่านี้
 10. North American Sport Library Network (NASLIN) จุดประสงค์หลักของเครือข่ายนี้คือ การช่วยเหลือ  การแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างบรรณารักษ์ทางการกีฬาและ ห้องสมุด รวมทั้งช่วยเหลือและเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. American Society for Information Sciences (ASIS) แม้ว่าจะไม่ใช่สมาคมทางด้านห้องสมุดซะทีเดียว แต่ ASIS ก็มีความสำคัญต่อการเพิ่มความเชื่อถือ/ความไว้ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของวง การบรรณารักษ์ จัดให้มีสารสนเทศในแง่ของเทคนิค ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาห้องสมุดและความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ
 12. United for Libraries เป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยกลุ่มสมาชิกมากว่า 2000 กลุ่ม เน้นการช่วยเหลือทางด้านการสอนให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยการพัฒนา “มิตรห้องสมุด” (Friends of the Library) เพื่อจะเป็นเงินทุนและสนับสนุนในการช่วยเหลือห้องสมุดท้องถิ่นเหล่านี้

บรรณานุกรม

Robert. 12 Associations All New Librarians Shoud Know. Retrieved January 16, 2014 from http://librarysciencelist.com/12-associations-all-new-librarians-should-know/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป