ได้รับคำถามมาว่า ต้องการประมวลผลข้อมูลการยืมทรัพยากรของห้องสมุดด้วย Excel โดยการส่งออกข้อมูลจากระบบ ILS ซึ่งฟิลด์หมวดทรัพยากร ดังภาพ 

หมวดหมู่หนังสือ

เมื่อนำมาทำ Pivot Table จะได้ผลดังนี้

หมวดทรัพยากร

คำถามคือ ทำสรุปภาพรวมโดยแสดงเฉพาะชื่อหมวด โดยไม่เอาเลขหมู่ที่ปรากฏได้ไหม เช่น หมวด 540 เคมี ให้แสดงด้วยคำว่า เคมี ... ไม่มีปัญหาครับ Excel ช่วยได้สบายมาก ดังนี้ครับ

1) สร้างคอลัมน์ใหม่ ตั้งชื่อเป็น "หมวด (ตัดตัวเลข)" 
2) ใช้ฟังก์ชัน ในรูปแบบ =IF(ISNUMBER(VALUE(LEFT(A2,1))),MID(A2,5,200),A2) ... แทนที่ A2 ด้วยตำแหน่งเซลล์จริง

Excel Functions

ก็จะได้ข้อมูลใหม่ที่ตัดตัวเลขด้านหน้าออกทั้งหมด ซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้ตามต้องการ 

ทั้งนี้ความหมายของฟังก์ชัน =IF(ISNUMBER(VALUE(LEFT(A2,1))),MID(A2,5,200),A2) เป็นดังนี้

ให้ตรวจสอบว่าอักขะตัวแรกของข้อมูล LEFT(A2,1) มีค่า (Value) เป็นตัวเลขหรือไม่ (ISNUMBER) ถ้าใช่ ให้สร้างข้อมูลใหม่ โดยนำข้อมูลตำแหน่งที่ 5 เป็นต้นไปมาแสดง MID(A2,5,200) แต่ถ้าไม่ใช่ตัวเลขก็ให้แสดงด้วยข้อมูลเดิม

เมื่อนำข้อมูลที่ผ่านการตัดตัวเลขไปสร้าง Pivot Table ก็จะได้ผล ดังนี้

Pivot Table

คิดว่าตัวอย่างนี้คงเป็นตัวอย่างสำหรับประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้นะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป