ปัญหาหนึ่งของการประมวลผลข้อมูลด้วย Spreadsheet ไม่ว่าจะเป็น Excel หรือ OpenOffice.org Calc/LibreOffice Calc ก็คือ การข้อมูลดังกล่าวมีช่องว่างผสมอยู่ด้วย ดังเช่น ตัวอย่าง

ช่องว่าง

จากภาพ จะเห็นได้ชัดว่าการเคาะช่องว่างมีผลทำให้ข้อมูลมีความแตกต่าง หรือแม้ข้อมูลแถวที่ 2 และ 4 สายตาจะมองว่าไม่แตกต่าง แต่ก็จริงๆ แล้วแตกต่างเป็นอย่างมากเพราะมีช่องว่างอยู่หลังนามสกุล ซึ่งสายตาเราจะมองไม่เห็นช่องว่างดังกล่าว แต่ Excel สามารถเห็นได้และทำให้ข้อมูลที่สายตาเห็นว่าเหมือนกันของแถวที่ 2 และแถวที่ 4 เป็นข้อมูลคนละชุดกัน

ดังนั้นก่อนจะนำข้อมูลใดๆ ไปประมวลผล ควรคำนึงถึง "ประเด็นช่องว่าง" ทุกครั้ง ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

สร้างคอลัมน์ใหม่ แล้วใช้ฟังก์ชัน TRIM กับข้อมูลชื่อ เพื่อสร้างข้อมูลชุดใหม่ที่ตัดช่องว่างต่างๆ ออกให้เหลือเฉพาะช่องว่าง 1 เคาะระหว่างชื่อกับนามสกุล

คำสั่ง TRIM

คัดลอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด แล้ววางแบบ Value

Paste as Value

นำข้อมูลในคอลัมน์ใหม่ ไปใช้ในการประมวลผล

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป