จากประเด็นความสนใจซื้อซอฟต์แวร์กลุ่ม plagiarism ของหลายมหาวิทยาลัย พบว่ามีประเด็นน่าสนใจ ดังนี้

  1. หลายมหาวิทยาลัย ... ยังไม่ทราบเลยว่าเอกสารที่จะใช้เป็นต้นแหล่งสำหรับการตรวจสอบ ได้มาอย่างไร ฟอร์แมตใด
  2. เอกสารต้นแหล่งในฟอร์แมต PDF ที่หลายสถาบันมี ณ ตอนนี้ มักจะอยู่ในรูปแบบ Scan PDF ซึ่งระบบ OCR ภาษาไทย ยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งเอกสาร PDF ที่ได้จากการสแกนเป็น PDF คุณภาพต่ำ ซึ่งไม่สามารถ OCR ได้
  3. เอกสารต้นแหล่งในฟอร์แมต PDF ที่หลายสถาบันมี ณ ตอนนี้ แม้จะได้จากการ Export แต่ก็เป็นการ Export ที่ผิดวิธี ส่งผลให้การแปลงกลับเป็นข้อความ อาจจะไม่สมบูรณ์ ดังเช่น เป็นอักษรขยะ หรือปัญหาสระ วรรณยุกต์ ส่งผลต่อการตรวจสอบ

PDF Thai Error

และยังมีอีกหลายประเด็น ... ดังนั้นมหาวิทยาลัยใดจะซื้อหาโปรแกรม ควรพิจารณาประเด็นเหล่านี้ด้วย .. ไม่อยากให้จ่ายเงินไปแล้วได้ผลไม่คุ้มค่า ..

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป