การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือเอกสารต่างๆ มีความสำคัญต่อทุกคนในสังคม เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ  แต่การเผยแพร่เอกสารต่างๆ เหล่านั้นยังมีอุปสรรคและข้อจำกัดในการเข้าถึงสารสนเทศ  ไม่ว่าจะเป็น ด้านลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำเอกสาร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการต่างๆ ให้เป็นเอกสาร OA ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดผลงานหรือต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด   ห้องสมุดสามารถลดค่าใช้จ่ายการบอกรับวารสาร ผู้ใช้เข้าถึงตัวเอกสารได้เร็วขึ้น การจัดทำ OA จะทำให้บทความ ผลงานวิจัยต่างๆ ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น  เพราะทุกคนเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้  การอ้างถึงเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่า Journal Impact Factor ค่า H-index ค่า G-index หรืออื่น ๆ สูงขึ้นตามไปด้วย  นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงความน่าเชื่อถือของผู้เขียนและประสิทธิภาพของบทความ  ซึ่ง OA จะจัดทำโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคคลและหน่วยงานหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ซึ่ง Peter Suber และ CERN Scientific Information Service ได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมเอกสารแบบเปิดสาธารณะไว้หลายๆ แนวทาง 

โดย วิชุตา กุ๋ยมาเมือง นศ. ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ มช. ... ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดย รศ.อังสนา ธงไชย อาจารย์ที่ปรึกษา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป